6. Edycja parametrów elementów elektrycznych

Zmiana wartości parametrów w elementach tworzących schemat sieci (inaczej: edycja danych) dopuszczalna jest wyłącznie w granicach wartości akceptowalnych przez algorytmy obliczeniowe. Zestawienie przyjętych (predefiniowanych) w programie ograniczeń wartości parametrów dostępne jest w oknie Zakresy parametrów (Rys. 6.1), wywoływanym przez menu Pomoc > Zakresy parametrów.

../../_images/rys6.1.png

Rys. 6.1 Okno dopuszczalnych zakresów parametrów

Dane (parametry) poszczególnych elementów można edytować w odpowiednim oknie dialogowym, które posiada każdy element. Okno edycji danych elementu stanowi zestawienie wszystkich parametrów wskazanego elementu, zorganizowanych w odpowiednie grupy i zakładki tematyczne. Może ono być rozumiane jako odpowiednik karty katalogowej lub tabliczki znamionowej urządzenia. Liczba zakładek i grup danych oraz ich dostępność zależą od typu i rodzaju elementu, wybranych opcji oraz wariantu programu (tj. dodatkowych modułów obliczeniowych i funkcjonalnych). Okno edycji danych elementu jest wywoływane poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybrany element schematu.

../../_images/rys6.2.png

Rys. 6.2 Widok zakładki danych identyfikacyjnych elementów

Wspólna dla okien dialogowych wszystkich elementów elektrycznych oraz kontenera (patrz rozdział „Kontenery”) jest zakładka Identyfikacyjne - przedstawiona na Rys. 6.2 i opisana poniżej. Zakładka Identyfikacyjne nie będzie zatem uwzględniana w dalszych podrozdziałach Instrukcji Użytkownika, przeznaczonych do opisu okien dialogowych elementów elektrycznych i kontenera.

Do parametrów identyfikacyjnych obiektów zalicza się:

 • GUID (ang. Globally Unique Identifier) – indywidualny, unikalny i nieedytowalny (tzn. tylko do odczytu) identyfikator danego elementu, wykorzystywany m.in. do łączenia modeli za pośrednictwem ekwiwalentów (patrz rozdział „Mechanizm ekwiwalentów”),

 • Identyfikator – nieedytowalny (tzn. tylko do odczytu) numer elementu na schemacie, zmienia się dynamicznie w trakcie pracy nad modelem,

 • Oznaczenie – edytowalne pole tekstowe, przyjmujące wszystkie znaki alfanumeryczne, służące Użytkownikowi do identyfikacji obiektu,

 • Grupa – edytowalne pole tekstowe, służące Użytkownikowi do identyfikacji obiektu,

 • Kod – edytowalne pole tekstowe, służące Użytkownikowi do identyfikacji obiektu,

 • Warstwa – nieedytowalna z poziomu Okna edycji danych elementu informacja o nazwie warstwy graficznej, do której należy dany element (patrz rozdział „Warstwy graficzne”),

 • Opis – edytowalne pole tekstowe, służące Użytkownikowi do identyfikacji obiektu,

 • Węzły – grupa informacji o węzłach (w zależności od typu elementu może zawierać od 1 do 3 pozycji):

  • Globalne rozsyłanie – patrz informacja poniżej,

  • Numer węzła – aktualny numer węzła na schemacie, zmienia się dynamicznie w trakcie pracy nad modelem, parametr tylko do odczytu,

  • Nazwa węzła – patrz informacja poniżej, parametr tylko do odczytu,

  • Nazwa kontenera – oznaczenie kontenera (patrz rozdział „Kontenery”), w którym znajduje się dany węzeł, parametr tylko do odczytu,

  • Kolor – edytowalny kolor danego węzła elementu (niektóre elementy mogą posiadać tyle różnych kolorów, ile mają węzłów, np. łączniki, transformatory),

  • Roześlij – polecenie, patrz informacja poniżej.


Informacja

Funkcja rozsyłania koloru dokona zmiany koloru we fragmencie sieci, który posiada prawidłowe połączenie galwaniczne z danym węzłem, tj. do granicy otwartych łączników oraz uzwojeń transformatorów. Po zaznaczeniu opcji Globalne rozsyłanie mechanizm kolorowania przechodzi przez transformatory i kończy swoją pracę tylko na otwartym łączniku. Pozwala to na określenie obszarów zasilanych z różnych źródeł.

Informacja

Nazwa węzła jest parametrem tylko do odczytu, a jego wartość jest determinowana przez elementy sąsiadujące z danym węzłem – przyjmuje oznaczenie od elementu o najwyższej hierarchii.
Hierarchia elementów do nadawania nazwy węzła:

 1. szyna zbiorcza,

 2. maszyna (synchroniczna lub asynchroniczna),

 3. transformator (dwuuzwojeniowy lub trójuzwojeniowy),

 4. sieć zasilająca.

Nazwy węzłów, należących do transformatorów posiadają dodatkową informację o rodzaju uzwojenia (stronie) transformatora w postaci sufiksu GN (górne napięcie), SN (średnie napięcie – tylko dla transformatorów trójuzwojeniowych) lub DN (dolne napięcie).

Przyciski [OK] i [Anuluj] powodują zamknięcie okna dialogowego odpowiednio – z weryfikacją poprawności i zapisem lub zignorowaniem wprowadzonych przez Użytkownika zmian. Ta sama procedura jest wywoływana przez klawisze [Enter] i [Esc].

Parametry elementów, wyszczególnione na odpowiednich zakładkach, edytowane są za pomocą następujących typowych komponentów edycyjnych środowiska graficznego (GUI):

 • TextBox textBox6.0 – pole przyjmujące określony ciąg znaków,

 • NumericUpDown numericUpDown6.0 – komponent przyjmujący wartości liczbowe z określonego zakresu i o zadanej dokładności, edytowalny za pomocą klawiatury lub przez klikanie lewym przyciskiem myszy w ikonki strzałek znajdujących się na jego krawędzi,

 • ComboBox comboBox6.0 – komponent edytowalny za pomocą myszy lub klawiszy strzałek, pozwalający na wybór jednej opcji z rozwijalnej listy,

 • RadioButton radioButton6.0 – komponent edytowalny za pomocą myszy lub klawiszy strzałek, pozwalający na przełączanie między widocznymi opcjami ,

 • CheckBox checkBox6.0 – komponent edytowalny za pomocą myszy lub klawisza spacji, pozwalający na zmianę wartości logicznej opisanego w komponencie parametru.

Zmiany wartości logicznych w komponentach typu RadioButton i CheckBox w większości przypadków sterują blokadą edycji zgrupowanych z nimi pozostałych komponentów (np. przełączanie pomiędzy parametrami technicznymi i modelowymi lub zaznaczenie obecności przełącznika zaczepów i odblokowanie edycji opisujących go parametrów – Rys. 6.3). Podobny mechanizm funkcjonuje przy wyborze linii bezparametrowej za pomocą komponentu typu ComboBox w oknie edycyjnym linii elektroenergetycznej.

../../_images/rys6.3.png

Rys. 6.3 Zakładka Przełącznik zaczepów w Oknie edycji danych transformatora dwuuzwojeniowego

Przechodzenie pomiędzy kolejnymi komponentami edycyjnymi jest możliwe za pomocą klawisza [Tab] lub przez wskazanie kursorem i kliknięcie wybranego pola lewym przyciskiem myszy.

W kolejnych podrozdziałach opisano dane (parametry) wprowadzane w oknach dialogowych poszczególnych elementów wykorzystywanych w programie OeS 6 do tworzenia schematu sieci.

6.1. Szyna zbiorcza

W podrozdziale opisano odpowiadające Szynie zbiorczej dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Zakładka Techniczne (Rys. 6.1.1):
Dane techniczne szyny zbiorczej nie wpływają na wykonywane obliczenia i nie są wymagane do poprawnej pracy programu, można je wyświetlić na schemacie w Etykiecie dynamicznej.

../../_images/rys6.4.png

Rys. 6.1.1 Szyna zbiorcza - zakładka parametrów technicznych

Zakładka Graniczne (Rys. 6.1.2):
 • Prąd udarowy ip (kA),

 • Prąd (zwarciowy) zastępczy cieplny 1-sekundowy Ithr (kA),

 • Prąd znamionowy Ir (A).

Parametry graniczne podawane w tej zakładce określają wytrzymałość (cieplną i dynamiczną) szyny zbiorczej lub reprezentowanej przez nią rozdzielnicy. Nie są one wymagane do poprawnego działania programu, jednak po ich wprowadzeniu możliwe jest określenie przekroczeń obciążalności prądowej.

../../_images/rys6.5.png

Rys. 6.1.2 Szyna zbiorcza - zakładka parametrów granicznych

6.2. Sieć zasilająca

Element Sieć zasilająca jest odpowiednikiem systemu elektroenergetycznego, a ściślej – otoczenia sieciowego, dla którego można przyjąć m.in. stałą impedancję obwodu zwarciowego i stosunkowo dużą wartość mocy zwarciowej.

Poniżej opisano odpowiadające Sieci zasilającej dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Zakładka Techniczne (Rys. 6.2.1):
 • Napięcie nominalne U n (kV),

 • Napięcie rzeczywiste U p (kV) – wymagane do obliczeń rozpływowych (patrz rozdział Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania),

 • Moc zwarciowa: maksymalna S kmax ,minimalna S kmin (MVA),

 • Prąd zwarciowy: maksymalny I kmax, minimalny I kmin (kA),

 • stosunek rezystancji do reaktancji: maksymalny R/X max i minimalny R/X min,

 • parametry połączenia ekwiwalentów (patrz rozdział „Mechanizm ekwiwalentów”)

Program OeS 6 pozwala na dwa sposoby wprowadzania parametrów zwarciowych sieci tj. prąd zwarciowy lub moc zwarciową. Po wprowadzeniu jednego z tych parametrów oraz napięcia nominalnego sieci program automatycznie obliczy wartość drugiego z nich. W celu wprowadzenia znanego (nietypowego) stosunku R/X należy zaznaczyć odpowiednią kontrolkę, w przeciwnym wypadku do obliczeń brane są wartości normatywne. Program rozróżnia wartości maksymalne i minimalne parametrów zwarciowych i wykorzystuje odpowiednie w zależności od wybranego modułu obliczeniowego.

Informacja

Przyciski [Roześlij] widoczne przy napięciu nominalnym oraz rzeczywistym, pozwalają na rozesłanie wybranego poziomu napięciowego po całej galwanicznie połączonej sieci. W tym celu należy wcisnąć odpowiedni przycisk [Roześlij] i zamknąć okno elementu przyciskiem [OK]. Mechanizm ten jest dostępny w wielu elementach.

../../_images/rys6.6.png

Rys. 6.2.1 Sieć zasilająca - zakładka parametrów technicznych

Zakładka Model (Rys. 6.2.2):
 • rezystancja zgodna dla obliczeń maksymalnych R max (Ω),

 • reaktancja zgodna dla obliczeń maksymalnych X max (Ω),

 • rezystancja zgodna dla obliczeń minimalnych R min (Ω),

 • reaktancja zgodna dla obliczeń minimalnych X min (Ω),

 • impedancja zgodna dla obliczeń maksymalnych Z max (Ω),

 • impedancja zgodna dla obliczeń minimalnych Z min (Ω).


Informacja

Dane modelowe są na bieżąco wyznaczane na podstawie parametrów technicznych. Po zaznaczeniu opcji Użyj parametrów modelowych parametry techniczne są ignorowane, a do obliczeń wykorzystywane są odpowiednie wartości z zakładki Model.

Zakładka Niesymetryczne (Rys. 6.2.3) – parametry do analizy zwarć niesymetrycznych:
 • względna impedancja zerowa Z 0 /Z 1 (odniesiona do składowej zgodnej),

 • względna impedancja przeciwna Z 2 /Z 1 (odniesiona do składowej zgodnej),

 • rezystancja zerowa R 0 (Ω),

 • reaktancja zerowa X 0 (Ω),

 • rezystancja przeciwna R 2 (Ω),

 • reaktancja przeciwna X 2 (Ω),

 • grupa połączeń uzwojeń,

 • prąd uziemienia przez rezystor, cewkę Petersena lub kondensator (A),

 • impedancja rezystora, cewki Petersena lub kondensatora (Ω).

Parametry do analizy zwarć niesymetrycznych są wykorzystywane i wymagane wyłącznie w obliczeniach dotyczących zwarć niesymetrycznych. Nie wpływają na pozostałe funkcje obliczeniowe. Szczegółowe informacje na temat parametrów do analizy zwarć niesymetrycznych znajdują się w rozdziale „Obliczenia parametrów prądu zwarciowego niesymetrycznego”.

../../_images/rys6.7.png

Rys. 6.2.2 Sieć zasilająca - parametry modelowe


../../_images/rys6.8.png

Rys. 6.2.3 Sieć zasilająca - zakładka parametrów do zwarć niesymetrycznych

6.3. Linia elektroenergetyczna

W podrozdziale opisano odpowiadające Linii elektroenergetycznej dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Element Linia elektroenergetyczna pozwala na zamodelowanie torów prądowych. Dostępne rodzaje linii to: kabel, linia napowietrzna oraz szynoprzewód. Rodzaj linii nie wpływa na obliczenia – służy wyłącznie do wizualnego rozróżnienia poszczególnych typów linii na schemacie. Na wyniki obliczeń wpływają wprowadzone w oknie dialogowym elementu parametry.

Informacja

Dodatkowym rodzajem linii elektroenergetycznej jest linia bezparametrowa. Służy ona wyłącznie do wizualnego przeniesienia węzła na schemacie (uwidacznia połączenie elektryczne). Nie posiada ona parametrów technicznych (odpowiednie komponenty w oknie linii są nieaktywne).

Zakładka Techniczne (Rys. 6.3.1):
 • napięcie nominalne U n (kV),

 • napięcie znamionowe izolacji U r (kV) – napięcie znamionowe nie może być niższe niż napięcie nominalne sieci, w której pracuje linia,

 • długość rzeczywista l (m),

 • przekrój poprzeczny przewodu fazowego q (mm 2),

 • liczba przewodów na fazę n/faz,

 • reaktancja jednostkowa zgodna X (Ω/km),

 • materiał żyły roboczej – wybranie materiału z dostępnej listy spowoduje automatyczne uzupełnienie pól z wartością gęstości, pojemności cieplnej oraz przewodności żyły roboczej,

 • gęstość materiału żyły roboczej ρ (kg/m 3 ),

 • pojemność cieplna właściwa żyły roboczej C p (J/K·kg),

 • przewodność żyły roboczej γ (MS/m),

 • jednostkowy prąd ładowania I c (A/km) – jeżeli uprzednio wprowadzono napięcie nominalne i pojemność jednostkową parametr ten zostanie wyznaczony automatycznie,

 • pojemność jednostkowa C (µF/km) – jeżeli uprzednio wprowadzono napięcie nominalne i jednostkowy prąd ładowania parametr ten zostanie wyznaczony automatycznie,

 • przekrój poprzeczny przewodu powrotnego q PE (mm 2 ) – parametr wykorzystywany w analizie zwarć niesymetrycznych,

 • przewodność przewodu powrotnego γ PE (MS/m) – parametr wykorzystywany w analizie zwarć niesymetrycznych,

 • połączenie wewnętrzne – dotyczy definiowania elementów stacji wewnątrz kontenera, patrz rozdział „Kontenery”,

 • rodzaj linii,

 • typ linii – edytowalne pole informacyjne przeznaczone na opis, np. na oznaczenie katalogowe.


../../_images/rys6.9.png

Rys. 6.3.1 Linia elektroenergetyczna - zakładka parametrów technicznych


Zakładka Model (Rys. 6.3.2):

 • rezystancja zgodna R (Ω),

 • reaktancja zgodna X (Ω),

 • konduktancja zgodna G (µS),

 • susceptancja zgodna B (µS).


../../_images/rys6.10.png

Rys. 6.3.2 Linia elektroenergetyczna - zakładka parametrów modelowych

Parametry do analizy zwarć niesymetrycznych (zakładka Niesymetryczne, Rys. 6.3.3):
 • przewód neutralny + funkcja [Roześlij] – Do uzupełnienia…,

 • wzdłużna rezystancja składowej zerowej dla sieci TT lub TN, R 0 (Ω),

 • wzdłużna reaktancja składowej zerowej dla sieci TT lub TN, R 0 (Ω),

 • konduktancja poprzeczna składowej zerowej dla sieci TT lub TN, G 0 (µS),

 • susceptancja poprzeczna składowej zerowej dla sieci TT lub TN, B 0 (µS),

 • względna jednostkowa rezystancja zerowa odniesiona do rezystancji zgodnej dla sieci TT lub TN, r 0 ,

 • względna reaktancja zerowa odniesiona do reaktancji zgodnej dla sieci TT lub TN, x 0 ,

 • względny upływnościowy prąd zerowy odniesiony do względnego pojemnościowego prądu zerowego r 0 dla sieci TT lub TN, I r0,

 • względny pojemnościowy prąd zerowy odniesiony do jednostkowego prądu ładowania c 0 dla sieci TT lub TN, I r0.


../../_images/rys6.11.png

Rys. 6.3.3 Linia elektroenergetyczna - zakładka parametrów do zwarć niesymetrycznych

Parametry graniczne (zakładka Graniczne, Rys. 6.3.4):
 • standardowa obciążalność dopuszczalna długotrwale I d (A),

 • dopuszczalna gęstość prądu 1-s S thr (A/mm2),

 • obliczona obciążalność dopuszczalna długotrwale I dd (A).


../../_images/rys6.12.png

Rys. 6.3.4 Linia elektroenergetyczna - zakładka parametrów granicznych

Parametry graniczne linii umożliwiają - po wykonaniu odpowiednich obliczeń - ustalenie poziomu obciążenia lub ewentualnych przekroczeń. Standardowa obciążalność długotrwała i Dopuszczalna gęstość prądu zwarciowego są parametrami tablicowymi (katalogowymi), natomiast Obliczona obciążalność jest wielkością, którą można wyznaczyć w programie za pomocą dodatkowego modułu (patrz rozdział „Obciążalność lini”).

Profil podłużny - w zależności od wybranego typu linii elektroenergetycznej pozwala na konfigurację parametrów na potrzeby modułów obciążalności kablowej oraz modułu modelowania przęseł lini elektroenergetycznej typu napowietrznego.
Wybór typu linii - kabel - umożliwia się edycję parametrów wpływających na obliczenia obciażalnościowe linii elektroenergetycznej takich jak:
 • materiał izolacji – wybór spośród predefiniowanych wartości,

 • średnica żyły - d z (mm),

 • średnica izolacji - d i (mm),

 • średnica żyły powrotnej - d p (mm),

 • średnica zewnętrzna kabla - d k (mm),

 • rezystancja jednostkowa żyły roboczej w 20°C - R z (Ω/km),

 • rezystancja jednostkowa żyły roboczej dla temperatury dopuszczalnej długotrwale - R z Tdd (Ω/km),

../../_images/ZakładkaLiniaObciazalnoscKabli.png

Rys. 6.3.5 Zakładka umożliwiająca edycję parametrów linii elektroenergetycznej na potrzeby obliczeń w module obciążalnościowym linii kablowej

../../_images/Wybórrodzajuliniijakokabel.png

Rys. 6.3.6 Wybór rodzaju linii


Przypisanie linii do obiektu należącego do wizualizacji ułożenia kabli w module obciążalnościowym patrz rozdział „Obciążalność wg. normy IEC60287-2-1” powoduje aktualizacje kolekcji dostępnej w omawianej zakładce. Podgląd wybranej wizualizacji możliwy jest poprzez wciśnięcie przycisku Edycji PrzyciskEdycji w kolumnie Akcja.

Informacja

Element „Nazwa” oraz „Opis” danej wizualizacji edytowane są z poziomu okna warunków ułożenia wszystkich wizualizacji (patrz.rys).

Wybór typu linii - linia napowietrzna - umożliwia się edycję parametrów wpływających na obliczenia modułu modelowania przęseł lini elektroenergetycznej:


../../_images/rys6.12a.png

Rys. 6.3.7 Wybór rodzaju linii wpływający na dostępność zakładki „Profil podłużny”

W górnej części zakładki „Profil podłużny” Rys. 6.3.8 możliwe jest ustawienie stałych wartości średnicy przewodu fazowego i średnicy przewodu odgromowego dla wszystkich przęseł analizowanej linii.

Informacja

Średnica przewodu fazowego oraz średnica przewodu odgromowego mogą zostać ustawione niezależnie dla poszczególnych przęseł w osobnym oknie edycji parametrów wybranego przęsła.

Z poziomu zakładki „Profil podłużny” możliwe jest dodawanie, przeglądanie oraz edytowanie poszczególnych przęseł analizowanej linii napowietrznej.
W dolnej części zakładki Rys. 6.3.8 znajdują się przyciski o następujących funkcjach:


 • Dodaj nowe – Dodaje do analizowanej linii nowe domyślne przęsło o długości 1000 metrów,

 • Usuń – Przycisk odpowiedzialny za trwałe usunięcie wybranego przęsła. Dostępny jedynie dla zaznaczonych elementów,

 • Dodaj kolejne – Umożliwia dodanie przęsła bazującego na parametrach wprowadzonych w zaznaczonym lub ostatnim przęśle (w przypadku braku zaznaczenia innego),

 • Oblicz – Wykonuje obliczenia parametrów linii napowietrznej (patrz rozdział „Okno wyników obliczeń”).

 • Edytuj - Przycisk umożliwiający podgląd parametrów wybranego przęsła i jego dalszą edycję

../../_images/ZakładkaProfilPodłużny.png

Rys. 6.3.8 Zakładka profil podłużny w oknie elementu linia elektroenergetyczna

6.4. Transformator dwuuzwojeniowy

W podrozdziale opisano odpowiadające Transformatorowi dwuuzwojeniowemu dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Element Transformator dwuuzwojeniowy łączy sieci o różnych poziomach napięciowych. Uzwojenie górnego napięcia oznaczone jest graficznie kółkiem (patrz Tabela Symbole graficzne elementów sieciowych i Rys. 3.1.3). Po umieszczeniu elementu Transformator dwuuzwojeniowy na obszarze roboczym, pojawiający się symbol graficzny pokazuje grupę połączeń uzwojenia danego poziomu napięciowego.

Zakładka Techniczne (Rys. 6.4.1):
 • napięcie nominalne uzwojenia górnego i dolnego U nGN, U nDN (kV) – rozumiane jako poziom nominalny sieci, w której pracuje dane uzwojenie,

 • napięcie rzeczywiste uzwojenia górnego i dolnego U pGN, U pDN (kV) – rozumiane jako aktualnie wymuszane napięcie, np. przez układy regulacji lub pozycję przełącznika zaczepów,

 • napięcie znamionowe uzwojenia górnego i dolnego U rGN , U rDN (kV) – wartość z tabliczki znamionowej, służąca do wyznaczenia zastępczej impedancji elementu,

 • moc znamionowa S r (kVA),

 • napięcie zwarcia u kr% (%),

 • parametr alternatywny (można podać jeden z poniższych):

  • straty w uzwojeniu P rR (W),

  • względne straty w uzwojeniu u rR% (%) – straty P rR odniesione do mocy transformatora,

 • straty w rdzeniu P Fe (W),

 • parametr alternatywny (można podać jeden z poniższych):

  • prąd jałowy I 0 (A),

  • względny prąd jałowy I 0% (%),

 • przesunięcie fazowe α PF (°),

 • autotransformator – zmienia symbol graficzny transformatora na schemacie, nie wpływa na obliczenia.


../../_images/rys6.13.png

Rys. 6.4.1 Transformator dwuuzwojeniowy - zakładka parametrów technicznych

Zakładka Model (Rys. 6.4.2):
 • uzwojenie odniesienia – pozwala na określenie uzwojenia, względem którego przedstawiane zostaną parametry modelowe transformatora, funkcjonalność aktywna po wprowadzeniu napięć znamionowych GN i DN,

 • pokaż wpływ współczynnika korekcyjnego – po zaznaczeniu tej opcji, w grupie Użyj parametrów modelowych wyświetlone zostaną parametry przeliczone z uwzględnieniem wpływu współczynnika korekcyjnego, w przeciwnym razie w grupie tej wyświetlane są parametry obliczone na podstawie danych technicznych; o użyciu współczynnika korekcyjnego w obliczeniach decyduje konfiguracja obliczeń zwarciowych (patrz rozdział „Obliczenia w stanach zakłóceniowych”),

 • napięcie nominalne uzwojenia górnego i dolnego U nGN, U nDN (kV),

 • napięcie znamionowe uzwojenia górnego i dolnego U rGN, U rDN (kV),

 • rezystancja zgodna R 1 (Ω),

 • reaktancja zgodna X 1 (Ω),

 • konduktancja zgodna G mag (µS),

 • susceptancja zgodna B mag (µS),

 • współczynnik poprawkowy impedancji (współczynnik korekcyjny) KT – parametr do odczytu, wyznaczany w programie na podstawie danych technicznych transformatora.


Ostrzeżenie

Zaznaczenie opcji Użyj parametrów modelowych umożliwia zamodelowanie elementu poprzez zadanie parametrów impedancyjnych. Wartość współczynnika korekcyjnego (współczynnika poprawkowego impedancji) jest wówczas stała i wynosi K T = 1. W celu wykonania obliczeń zgodnych z normą (PN-EN 60909) należy w takim przypadku wprowadzić skorygowane wartości parametrów impedancyjnych. Te same zasady obowiązują dla elementu Transformator trójuzwojeniowy i Maszyna synchroniczna.

../../_images/rys6.14.png

Rys. 6.4.2 Transformator dwuuzwojeniowy - zakładka danych modelowych

Zakładka Graniczne (Rys. 6.4.3):
 • maksymalny prąd roboczy górnego i dolnego uzwojenia I maxGN, I maxDN (A) – w szczególnych warunkach (np. przy chłodzeniu wymuszonym) wartość ta może być większa od wartości znamionowej,

 • prąd znamionowy górnego i dolnego uzwojenia I rGN, I rDN (A) – parametr do odczytu, wyznaczany w programie na podstawie danych technicznych (mocy i napięcia znamionowego) transformatora.


Ostrzeżenie

W obliczeniach rozpływowych identyfikowane przekroczenia są określane na podstawie niższej z wprowadzonych wartości: maksymalnego prądu roboczego lub znamionowego transformatora. Te same zasady przyjęto dla transformatora trójuzwojeniowego.

../../_images/rys6.15.png

Rys. 6.4.3 Transformator dwuuzwojeniowy - zakładka parametrów granicznych

Zakładka Niesymetryczne (Rys. 6.4.4) – parametry do analizy zwarć niesymetrycznych:
 • grupa połączeń uzwojeń – pozwala na zdefiniowanie pełnej grupy połączeń uzwojeń transformatora wraz z przesunięciem godzinowym i odpowiednim symbolem na schemacie,

 • parametry alternatywne (można podać jeden z poniższych):

  • rezystancja i reaktancja zerowa dla każdego z uzwojeń R 0 , X 0 (Ω),

  • względna impedancja zerowa dla każdego z uzwojeń Z 0 /Z 1 – impedancja zerowa odniesiona do zgodnej wyznaczonej w zakładce Model,

 • liczba kolumn rdzenia,

 • konduktancja składowej zerowej gałęzi magnesującej G 0mag (µS),

 • susceptancja składowej zerowej gałęzi magnesującej B 0mag (µS),

 • uziemienie punktu neutralnego – grupa parametrów alternatywnych (można podać jeden z poniższych):

  • prąd uziemienia wymuszany przez rezystor, cewkę Petersena lub kondensator uzwojenia górnego i dolnego (A),

  • impedancja uziemienia przez rezystor, cewkę Petersena lub kondensator uzwojenia górnego i dolnego (Ω).


../../_images/rys6.16.png

Rys. 6.4.4 Transformator dwuuzwojeniowy - zakładka parametrów do zwarć niesymetrycznych

Zakładka Przełącznik zaczepów (Rys. 6.4.5):
 • aktualny stopień przełącznika zaczepów PZA (%),

 • dolny stopień przełącznika zaczepów PZD (%),

 • górny stopień przełącznika zaczepów PZG (%),

 • liczba stopni przełącznika zaczepów L pz ,

 • procentowy skok przełącznika zaczepów (%),

 • uzwojenie odniesienia – uzwojenie bez regulacji, ze stałym napięciem (regulacji podlega drugie uzwojenie).

Szersze informacje o przełączniku zaczepów dostępne są w rozdziale „Przełącznik zaczepów”


../../_images/rys6.17.png

Rys. 6.4.5 Transformator dwuuzwojeniowy - zakładka parametrów przełącznika zaczepów

6.5. Transformator trójuzwojeniowy

W podrozdziale opisano odpowiadające Transformatorowi trójuzwojeniowemu dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Element Transformator trójuzwojeniowy łączy sieci o różnych poziomach napięciowych. Kolejność uzwojeń (górne, średnie, dolne) jest zgodna z kierunkiem poruszania się wskazówek zegara, począwszy od uzwojenia górnego napięcia, oznaczonego kółkiem. Po umieszczeniu elementu Transformator trójuzwojeniowy na obszarze roboczym, pojawiający się symbol graficzny pokazuje grupę połączeń uzwojenia danego poziomu napięciowego..

Zakładka Techniczne (Rys. 6.5.1):
 • napięcie nominalne uzwojenia górnego, średniego i dolnego U nGN, U nSN , U nDN (kV)

 • napięcie rzeczywiste uzwojenia górnego, średniego i dolnego U pGN, U pSN , U pDN (kV),

 • napięcie znamionowe uzwojenia górnego, średniego i dolnego U rGN , U rSN , U rDN (kV),

 • moc znamionowa uzwojenia górnego, średniego i dolnego S rGN , S rSN , S rDN (kVA),

 • parametr alternatywny (można podać jeden z poniższych):

  • straty w uzwojeniu górnym, średnim i dolnym P rRGN , P rRSN , P rRDN (W),

  • względne straty w uzwojeniu górnym, średnim i dolnym u rR%GN , u rR%SN , u rR%DN (%),

 • napięcie zwarcia uzwojenia górnego, średniego i dolnego u kr%GN , u kr%SN , u kr%DN (%),

 • moc odniesienia – określa, którą spośród mocy uzwojeń przyjmuje się jako podstawę do wyznaczania parametrów względnych:

  • najwyższa z mocy znamionowych – maksymalna moc spośród wszystkich uzwojeń (tzw. metoda tradycyjna),

  • moc przechodnia – mniejsza z mocy przejściowych między parami uzwojeń (tzw. metoda pomiarowa),

 • straty w rdzeniu P Fe (W),

 • parametr alternatywny (można podać jeden z poniższych):

  • prąd jałowy I 0 (A),

  • względny prąd jałowy I 0% (%).


../../_images/rys6.18.png

Rys. 6.5.1 Transformator trójuzwojeniowy - zakładka parametrów technicznych

Zakładka Model (Rys. 6.5.2) – parametry modelowe dla zastępczej gwiazdy:
 • rezystancja zgodna uzwojenia górnego, średniego i dolnego A R GN , R B R SN , R C R DN (Ω),

 • reaktancja zgodna uzwojenia górnego, średniego i dolnego B X GN , X B X SN , X C X DN (Ω),

 • konduktancja poprzeczna składowej zgodnej G (µS),

 • susceptancja poprzeczna składowej zgodnej B (µS),

 • współczynnik poprawkowy impedancji (współczynnik korekcyjny) dla par uzwojeń K T A-B , K T B-C , K T A-C - parametr do odczytu, wyznaczany na podstawie danych technicznych transformatora.


../../_images/rys6.19.png

Rys. 6.5.2 Transformator trójuzwojeniowy - zakładka parametrów modelowych

Zakładka Niesymetryczne (Rys. 6.5.3) – parametry do analizy zwarć niesymetrycznych:
 • układ połączeń uzwojeń górnego (GN), średniego (SN) i dolnego (DN) napięcia,

 • kąt przesunięcia fazowego (godzinowy) między uzwojeniem górnym-średnim i górnym-dolnym.

 • rezystancja zerowa uzwojenia górnego, średniego i dolnego R 0GN , R 0SN , R 0DN (Ω),

 • reaktancja zerowa uzwojenia górnego, średniego i dolnego X 0GN , X 0SN , X 0DN (Ω),

 • względna impedancja zerowa uzwojenia górnego, średniego i dolnego Z 0GN/Z 1GN , Z 0SN/Z 1SN, Z 0DN/Z 1DN ,

 • liczba kolumn rdzenia transformatora,

 • konduktancja zerowa G 0mag (µS),

 • susceptancja zerowa B 0mag (µS),

 • Uziemienie punktu neutralnego – grupa parametrów alternatywnych (można podać jeden z poniższych):

  • prąd uziemienia wymuszany przez rezystor, cewkę Petersena lub kondensator uzwojenia górnego, średniego i dolnego (A),

  • impedancja uziemienia przez rezystor, cewkę Petersena lub kondensator uzwojenia górnego, średniego i dolnego (Ω),

Zaznaczenie opcji Użyj parametrów modelowych umożliwia zamodelowanie elementu poprzez zadanie parametrów impedancyjnych.

../../_images/rys6.20.png

Rys. 6.5.3 Transformator trójuzwojeniowy - zakładka parametrów do zwarć niesymetrycznych

Zakładka Graniczne (Rys. 6.5.4):
 • maksymalny prąd roboczy uzwojenia górnego, średniego i dolnego I rmaxGN, I rmaxSN, I rmaxDN (A),

 • prąd znamionowy uzwojenia górnego, średniego i dolnego I rGN, I rSN, I rDN (A).


../../_images/rys6.21.png

Rys. 6.5.4 Transformator trójuzwojeniowy - parametry graniczne

Zakładka Przełącznik zaczepów (Rys. 6.5.5) – parametry przełącznika zaczepów:
 • aktualny stopień przełącznika zaczepów PZA (%),

 • dolny stopień przełącznika zaczepów PZD (%),

 • górny stopień przełącznika zaczepów PZG (%),

 • liczba stopni przełącznika zaczepów L pz,

 • procentowy skok przełącznika zaczepów (%),

 • uzwojenie odniesienia – uzwojenie bez regulacji, ze stałym napięciem (regulacji podlegają pozostałe uzwojenia).

Szersze informacje o przełączniku zaczepów dostępne są w rozdziale „Przełącznik zaczepów”
../../_images/rys6.22.png

Rys. 6.5.5 Transformator trójuzwojeniowy - zakładka parametrów przełącznika zaczepów

6.6. Odbiór statyczny

W podrozdziale opisano odpowiadające Odbiorowi statycznemu dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Element Odbiór statyczny służy do zamodelowania odbioru sieciowego o stałej wartości obciążenia (generacji). Możliwe jest wprowadzanie jego parametrów w jednej z następujących postaci:

 • mocy czynnej i biernej,

 • prądu czynnego i biernego,

 • mocy czynnej i współczynnika mocy.


Informacja

Wykorzystując element Odbiór statyczny można zamodelować dowolny odbiór lub źródło (wprowadzenie ujemnej wartości obciążenia mocą czynną utożsamiane jest z generacją mocy) o stałej wartości obciążenia/generacji. Element ten pozwala zatem na symulację różnych odbiorów, dla których w programie OeS 6 nie opracowano dedykowanego modelu.

Zakładka Techniczne (Rys. 6.6.1):
 • napięcie znamionowe Ur (kV),

 • Obciążenie – grupa parametrów alternatywnych (można podać jeden z poniższych):

  • mocą:

   • moc czynna P (kW),

   • moc bierna Q (kvar),

  • prądem:

   • prąd czynny I P (A),

   • prąd bierny I Q (A),

  • mocą i zadanym współczynnikiem mocy:

   • moc czynna P (kW),

   • współczynnik mocy cosϕ,

 • typ (model) odbioru: stałoprądowy, stałomocowy lub stałoimpedancyjny.


Informacja

Wybór typu odbioru determinuje sposób modelowania obciążenia. Odbiór stałoprądowy pobiera stałą wartość prądu niezależnie od napięcia, jakie występuje na jego zaciskach. Analogicznie, odbiór stałomocowy odpowiada stałej wartości iloczynu napięcia i prądu, a stałoimpedancyjny ich ilorazu. Te same typy odbioru występują również w baterii kondensatorów (patrz rozdział „Bateria kondensatorów”).

../../_images/rys6.23.png

Rys. 6.6.1 Odbiór statyczny - zakładka parametrów technicznych

6.7. Zgrzewarka

Moduł obliczeniowy dedykowany dla przemysłu motoryzacyjnego i modelowania pracy hal montażu karoserii samochodowych. Szczegółowy opis znajduje się w oddzielnej dokumentacji.

6.8. Dławik zwarciowy

W podrozdziale opisano odpowiadające Dławikowi zwarciowemu dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Zakładka Techniczne (Rys. 6.8.1):
 • napięcie znamionowe U r (kV),

 • prąd znamionowy I r (A),

 • parametry alternatywne (można podać jeden z poniższych):

  • reaktancja względna (względny spadek napięcia) Xd (%),

  • indukcyjność L (µH),

../../_images/rys6.24.png

Rys. 6.8.1 Dławik zwarciowy - zakładka parametrów technicznych

Zakładka Model (Rys. 6.8.2):
 • napięcie znamionowe U r (kV),

 • rezystancja R (Ω),

 • reaktancja X (Ω),

Zaznaczenie opcji Użyj parametrów modelowych umożliwia zamodelowanie elementu poprzez zadanie parametrów impedancyjnych.

../../_images/rys6.25a.png

Rys. 6.8.2 Dławik zwarciowy - zakładka parametrów modelowych - model dławika zwarciowego

6.9. Filtr wyższych harmonicznych

6.10. Maszyna asynchroniczna

W podrozdziale opisano odpowiadające Maszynie asynchronicznej dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu

Element Maszyna asynchroniczna, poprzez wybór odpowiedniej opcji, umożliwia symulację pracy maszyny asynchronicznej w trybie silnika lub generatora. Wybór trybu pracy wpływa na kierunek przepływu mocy w obliczeniach. Oba tryby pracy modelowane są na podstawie tych samych parametrów.

Zakładka Techniczne (Rys. 6.10.1):
 • tryb pracy:

  • silnik,

  • generator,

 • napięcie znamionowe U r (kV),

 • napięcie rzeczywiste U p (kV),

 • znamionowa moc – parametr alternatywny (można podać jeden z poniższych):

  • czynna P r (kW),

  • pozorna S r (kVA),

 • znamionowy współczynnik mocy cosϕr,

 • sprawność znamionowa η r,

 • współczynnik obciążenia k z,

 • krotność prądu rozruchowego I LR/I r,

 • liczba par biegunów p.


../../_images/rys6.26.png

Rys. 6.10.1 Maszyna asynchroniczna - zakładka parametrów technicznych

Zakładka Model, (Rys. 6.10.2):
 • rezystancja R (Ω),

 • reaktancja X (Ω).

Zaznaczenie opcji Użyj parametrów modelowych umożliwia zamodelowanie elementu poprzez zadanie parametrów impedancyjnych.

../../_images/rys6.27.png

Rys. 6.10.2 Maszyna asynchroniczna - zakładka parametrów modelowych

Zakładka Rozruch, (Rys. 6.10.3):
 • rozruch – zaznaczenie opcji umożliwia zasymulowanie w obliczeniach wpływu rozruchu maszyny na pracę modelowanej sieci,

 • rozruchowy współczynnik mocy cosϕ LR,

 • chwila załączenia t start (s),

 • czas rozruchu t r (s).


Informacja

Szczegółowe informacje na temat wpływu rozruchu maszyny na pracę modelowanej sieci przedstawiono w rozdziale „Obliczenia rozruchu silników”

../../_images/rys6.28.png

Rys. 6.10.3 Maszyna asynchroniczna - zakładka parametrów rozruchowych

6.11. Maszyna synchroniczna

W podrozdziale opisano odpowiadające Maszynie synchronicznej dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Element Maszyna synchroniczna, poprzez wybór odpowiedniej opcji, umożliwia symulację pracy maszyny synchronicznej w trybie silnika, generatora cylindrycznego lub generatora jawnobiegunowego. Wybór trybu pracy wpływa na kierunek przepływu mocy w obliczeniach. Wszystkie tryby pracy modelowane są na podstawie tych samych parametrów.

Zakładka Techniczne (Rys. 6.11.1):
 • tryb pracy:

  • silnik,

  • generator cylindryczny,

  • generator jawnobiegunowy,

 • napięcie nominalne U n (kV),

 • napięcie znamionowe U r (kV),

 • napięcie rzeczywiste U p (kV),

 • znamionowa moc – parametry alternatywne (można podać jeden z poniższych):

  • pozorna S r (kVA),

  • czynna P r (kW),

 • znamionowy współczynnik mocy cosϕ r,

 • reaktancja podprzejściowa względna X d% (%),

 • współczynnik obciążenia k z,

 • reaktancja nasycenia X dsat,

 • krotność wzbudzenia


Informacja

Reaktancja nasycenia X dsat oraz krotność znamionowego napięcia wzbudzenia jest konieczna do wyznaczenia współczynnika λ, wpływającego na wartość ustalonego prądu zwarciowego wytwarzanego przez maszynę synchroniczną (wartość współczynnika λ można również odczytać z wykresów 18 i 19, znajdujących się w normie zwarciowej PN-EN 60909-0). W przypadku, gdy reaktancja nasycenia nie jest znana, program OeS 6 przyjmie, że wartość prądu ustalonego od maszyny jego taka sama jak jej wyłączeniowy symetryczny wyznaczony dla czasu 250 ms.

../../_images/rys6.29.png

Rys. 6.11.1 Maszyna synchroniczna - zakładka parametrów technicznych

Zakładka Model (Rys. 6.11.2):
 • pokaż wpływ współczynnika korekcyjnego – po zaznaczeniu tej opcji, w grupie Użyj parametrów modelowych wyświetlone zostaną parametry z uwzględnieniem wpływu współczynnika korekcyjnego, w przeciwnym razie w grupie tej wyświetlane są parametry obliczone wprost,

 • rezystancja zgodna R (Ω),

 • reaktancja zgodna X (Ω),

 • współczynnik poprawkowy impedancji K G – parametr do odczytu, wyznaczany w programie OsS 6 na podstawie danych technicznych maszyny.


../../_images/rys6.30.png

Rys. 6.11.2 Maszyna synchroniczna - zakładka parametrów modelowych

Zakładka Niesymetryczne (Rys. 6.11.3) – parametry do analizy zwarć niesymetrycznych:
 • rezystancja przeciwna – parametry alternatywne (można podać jeden z poniższych):

  • bezwzględna R 2 (Ω),

  • względna R 2/R 1,

 • rezystancja zerowa – parametry alternatywne (można podać jeden z poniższych):

  • bezwzględna R 0 (Ω),

  • względna R 0/R 1,

 • reaktancja przeciwna – parametry alternatywne (można podać jeden z poniższych):

  • bezwzględna X 2 (Ω),

  • względna X 2/X 1,

 • reaktancja przeciwna – parametry alternatywne (można podać jeden z poniższych):

  • bezwzględna X 0 (Ω),

  • względna X 0/X 1,

 • grupa połączeń uzwojeń,

 • uziemienie punktu neutralnego – parametry alternatywne (można podać jeden z poniższych):

  • prąd uziemienia wymuszany przez rezystor, cewkę Petersena lub kondensator (A),

  • impedancja uziemienia przez rezystor, cewkę Petersena lub kondensator (Ω).


../../_images/rys6.31.png

Rys. 6.11.3 Maszyna synchroniczna - zakładka parametrów do zwarć niesymetrycznych

Zakładka Rozruch, (Rys. 6.11.4):
 • rozruch – po zaznaczeniu modeluje rozruch maszyny w obliczeniach,

 • krotność prądu rozruchowego I LR/I r,

 • rozruchowy współczynnik mocy cosϕ LR,

 • chwila załączenia t start (s),

 • czas rozruchu t r (s).


../../_images/rys6.32.png

Rys. 6.11.4 Maszyna synchroniczna - zakładka parametrów rozruchowych

6.12. Bateria kondensatorów

W podrozdziale opisano odpowiadające Baterii kondensatorów dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Element Bateria kondensatorów (kompensator mocy biernej) jest w istocie specyficznym odbiorem statycznym, w którym występuje wyłącznie moc bierna. Pozwala on modelować element, który oddaje do sieci moc bierną pojemnościową.

Zakładka Techniczne, (Rys. 6.12.1):
 • napięcie znamionowe U r (kV),

 • moc bierna Q r (kvar),

 • sposób połączenia baterii: gwiazda lub trójkąt – decyduje czy wprowadzona moc jest modelowana fazowo czy międzyfazowo,

 • typ obciążenia: stałoprądowy, stałomocowy lub stałoimpedancyjny (patrz rozdział „Odbiór statyczny”).


../../_images/rys6.33.png

Rys. 6.12.1 Zakładka Techniczne w oknie dialogowym elementu Bateria kondensatorów

6.13. Ekwiwalent sieci

Ekwiwalent jest elementem wymiany parametrów elektrycznych z innymi schematami w obrębie jednego projektu. Jego parametry są generowane w programie OeS 6 po uruchomieniu odpowiednich funkcji obliczeniowych. Szersze informacje dotyczące tego elementu znajdują się w rozdziale „Mechanizm ekwiwalentów”

6.14. Łącznik

W podrozdziale opisano odpowiadające Łącznikowi dane wprowadzane w poszczególnych zakładkach Okna edycji danych elementu.

Łącznik jest wyłącznie elementem konfiguracji modelowanej sieci, zmieniającym jej topologię. Nie posiada parametrów impedancyjnych wykorzystywanych w modelu cyfrowym sieci. Może przyjmować dwa stany pracy: otwarty lub zamknięty.

Zakładka Techniczne (Rys. 6.14.1):
 • typ łącznika – wpływa na wygląd symbolu graficznego elementu na schemacie, nie jest uwzględniany w obliczeniach:

  • łącznik,

  • odłącznik,

  • rozłącznik,

  • wyłącznik,

  • bezpiecznik,

  • rozłącznik bezpiecznikowy,

  • uziemnik,

  • mostek,

  • reklozer,

  • samoczynne załączenie rezerwy (SZR),

  • łącznik z przekładnikiem prądowym,

  • stycznik,

 • stan aktualny:

  • otwarty,

  • zamknięty,

 • stan łącznika w danym wariancie sieci – tabela umożliwiająca ustawienie stanów pracy łącznika dla różnych wariantów pracy modelowanej sieci – patrz rozdział „Warianty konfiguracji stanu łączników”,

 • prąd znamionowy,

 • typ.


../../_images/rys6.34.png

Rys. 6.14.1 Łącznik - zakładka parametrów technicznych

Zakładka Graniczne (Rys. 6.14.2):
 • prąd szczytowy i p (kA),

 • prąd zwarciowy cieplny 1 lub 3 sekundowy I thr (kA),

 • maksymalny prąd wyłączalny I cu (kA),

 • standardowa obciążalność dopuszczalna długotrwale I d (A).

Po wprowadzeniu parametrów granicznych możliwe jest sprawdzenie łącznika pod względem wystąpienia przekroczeń.

../../_images/rys6.35.png

Rys. 6.14.2 Łącznik - zakładka parametrów granicznych

Zakładka Zabezpieczenie (Rys. 6.14.3) umożliwia definiowanie w łączniku funkcji zabezpieczeniowych. Po zaznaczeniu opcji Moduł zabezpieczeń systemu elektroenergetycznego łącznik będzie uwzględniony w analizie zabezpieczeń, a przy symbolu graficznym łącznika na schemacie pojawi się oznaczenie [P] (Protection). Moduł zabezpieczeniowy opisano szerzej w rozdziale „Zabezpieczenia”

../../_images/rys6.36.png

Rys. 6.14.3 Łącznik - zakładka parametrów zabezpieczenia

6.15. Farma wiatrowa

Farma wiatrowa stanowi element oddzielnego moduł obliczeniowego dla odnawialnych źródeł energii. Występuje w wariancie programu dedykowanym spółkom dystrybucyjnym (OSD).

6.16. Ogniwo fotowoltaiczne

Ogniwo fotowoltaiczne stanowi element oddzielnego moduł obliczeniowego dla odnawialnych źródeł energii. Występuje w wariancie programu dedykowanym spółkom dystrybucyjnym (OSD).

6.17. Zasobnik

Zasobnik energii stanowi element oddzielnego moduł obliczeniowego dla odnawialnych źródeł energii. Występuje w wariancie programu dedykowanym spółkom dystrybucyjnym (OSD).

6.18. Pomiar, przekładnik napięciowy i uziemnik

Pomiar, przekładnik napięciowy i uziemnik nie spełniają żadnych funkcji obliczeniowych, służą tylko do graficznego uzupełnienia schematu.

6.19. Baza danych elementów elektrycznych

Program OeS 6 wyposażony jest w bazę danych typowych parametrów technicznych podstawowych elementów elektrycznych, do których należą:
 • szyny zbiorcze,

 • linie elektroenergetyczne,

 • transformatory dwuuzwojeniowe,

 • transformatory trójuzwojeniowe,

 • dławiki zwarciowe,

 • maszyny asynchroniczne,

 • maszyny synchroniczne,

 • baterie kondensatorów.

Baza danych zawiera parametry ponad 20 000 elementów i może być uzupełniana przez Użytkownika.
Aby pobrać parametry elementu z bazy danych, należy kliknąć przycisk [Pobierz z bazy danych] położony w dolnej części zakładki Techniczne – znajdującej się Oknie edycji danych elementu. Wywołane zostanie wówczas okno Baza danych elementów elektrycznych (Rys. 6.19.1). Zawartość okna zależna jest od elementu, z którego wywołano bazę. Wybór (zaznaczenie) odpowiedniego rekordu (wiersza) i wciśnięcie przycisku [OK] przeniesie parametry z bazy danych do okna edytowanego elementu.

../../_images/rys6.37.png

Rys. 6.19.1 Baza danych elementów elektrycznych - przykładowe okno dla transformatora dwuuzwojeniowego

Zapis nowego rekordu do bazy danych możliwy jest z okna edytowanego elementu, za pomocą przycisku [Zapisz do bazy danych]. Lokalizacja plików bazy danych jest deklarowana w ustawieniach globalnych programu, patrz rozdział „Ustawienia globalne”


Informacja

Nie wszystkie parametry elementów są zapisywane do bazy danych. Jako przykład można podać długość linii, której zapis w bazie jest niecelowy, ponieważ jest to parametr specyficzny dla konkretnego przypadku, a nie techniczna reprezentacja jego właściwości.