4. Zapis i odczyt modelu cyfrowego sieci

4.1. Zapis modelu

Model cyfrowy sieci zapisywany jest w postaci pliku tekstowego XML (Extensible Markup Language) z rozszerzeniem *.os6 (Rys. 4.1.1), dodatkowo kompresowanego formatem ZIP do archiwum, któremu również nadawane jest rozszerzenie *.os6. Nazwę plikowi archiwum nadaje Użytkownik, domyślnie nadawana jest taka sama nazwa dla wewnętrznego pliku XML. Zastosowany format zapisu zapewnia możliwość łatwego rozszerzania zakresu przechowywanych danych oraz tworzenia systemów wydajnej współpracy z dodatkowymi aplikacjami i bazami danych. Sposób zapisu danych o elementach sieciowych oraz ich wzajemnych połączeniach bazuje na założeniach standardu CIM (Common Information Model), który przez IEC (International Electrotechnical Commission) jest zalecany do budowania platform wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem dla elektroenergetyki.

Wywołanie procedury zapisu następuje po wciśnięciu klawiszy [Ctrl] + [S] lub po wybraniu z Menu głównego polecenia Plik > Zapisz.

../../_images/rys4.1.png

Rys. 4.1.1 Fragment struktury pliku *.os6

Pierwsze wywołanie procedury zapisującej nowy schemat powoduje wyświetlenie systemowego okna dialogowego z pytaniem o nazwę i pełną ścieżkę nowego pliku. Kolejne zmiany dokonane przez Użytkownika są zapisywane w uprzednio wskazanej lokalizacji. Jeśli istnieje potrzeba zapisu schematu pod nową nazwą lub w innej ścieżce, należy wybrać z Menu głównego polecenie Plik > Zapisz jako lub użyć kombinacji klawiszy [Ctrl] + [Shift] + [S]. Spowoduje to wyświetlenie systemowego okna dialogowego do wprowadzania nazw i lokalizacji zapisywanych plików.

4.2. Otwieranie modelu

Aby otworzyć plik schematu należy:
  • w dowolnym eksploratorze plików kliknąć dwukrotnie na plik schematu (*.os4, *.os5 lub *.os6) powiązany z programem OeS 6; spowoduje to automatyczne otwarcie aplikacji i wskazanego schematu,

  • po uruchomieniu programu (patrz rozdział „Uruchamianie aplikacji”) wybrać z Menu głównego polecenie Plik > Otwórz lub użyć skrótu klawiaturowego [Ctrl] + [O]; w wyświetlonym systemowym oknie dialogowym należy wskazać lokalizację i nazwę pliku,

  • przeciągnąć plik schematu z dowolnego eksploratora plików do obszaru roboczego programu OeS 6.

Próba ponownego otwarcia tego samego pliku spowoduje aktywowanie okna zawierającego dany model, zabezpieczając w ten sposób przed równoczesną pracą na tym samym pliku.

Przy wczytywaniu dużych schematów stan ładowania danych do pamięci jest prezentowany na pojawiających się na środku ekranu paskach postępu. Po załadowaniu i wyświetleniu modelu można rozpocząć jego edycję oraz dokonywać zapisu wprowadzanych zmian (patrz rozdział „Zapis modelu”)

../../_images/rys4.2.png

Rys. 4.2.1 Komunikat błędu otwarcia pliku

Podczas otwierania pliku XML następuje weryfikacja modelu cyfrowego sieci pod względem poprawności jego struktury i przekroczeń predefiniowanych zakresów poszczególnych parametrów w elementach tworzących sieć. W przypadku wykrycia błędów, procedura wczytywania pliku jest przerywana, a Użytkownik otrzymuje komunikat błędu (Rys. 4.2.1) z możliwością zapoznania się ze szczegółami (Rys. 4.2.2).

Na podstawie raportu błędu można dokonać próby ręcznego odtworzenia lub naprawienia uszkodzonego pliku za pomocą edytora tekstu. W przypadku konieczności odzyskania kluczowych danych należy zapisać komunikat błędu (przycisk [Zapisz] w oknie Błąd walidacji pliku - Rys. 4.2.2) i przesłać (korzystając z formularza zgłaszania błędów) wraz z plikiem schematu do Producenta oprogramowania w celu dokonania odpowiednich rekonstrukcji lub konwersji pliku.

W przypadku próby otwarcia pliku schematu utworzonego w innej wersji (nowszej lub pochodzącej z niestandardowej kompilacji programu OeS), zawierającego nieobsługiwane dane, Użytkownik zostanie poinformowany o konflikcie wersji. Istnieje wówczas możliwość otwarcia pliku tylko do odczytu, czyli bez możliwości edytowania schematu i zmiany parametrów w tworzących go elementach, ale z zachowaniem pełnej pierwotnej struktury danych. Drugą możliwością jest nadpisanie istniejącego pliku, z utratą informacji nieobsługiwanych przez aktualną wersję programu i uzyskaniem możliwości edycji wszystkich dostępnych danych. W przypadku wątpliwości dotyczących nadpisywania pliku należy utworzyć jego kopię zapasową i odesłać do Producenta oprogramowania w celu dokonania odpowiedniej konwersji lub eksportu dodatkowych danych do innych formatów.

../../_images/rys4.3.png

Rys. 4.2.2 Szczegóły błędu walidacji otwieranego pliku

OeS 6 wspiera odczyt plików utworzonych we wcześniejszej generacji programu (OeS 4) i zapisanych w formacie *.os4 i *.os5. W takim przypadku program konwertuje dane na nowy model cyfrowy sieci, przepisując jak najwięcej parametrów. Nie jest to jednak rozwiązanie uniwersalne i w niektórych przypadkach wymaga ręcznej edycji danych przez Użytkownika.

W sytuacji wystąpienia nieopisanych w niniejszej instrukcji problemów z plikami schematów, należy skontaktować się bezpośrednio z Producentem oprogramowania. Preferowane jest użycie formularza raportowania błędów, dostępnego z menu Pomoc > Raportowanie błędów.

4.3. Kopia zapasowa modelu

Program co pewien czas (domyślnie co 1 minutę) wykonuje automatycznie pełną kopię edytowanego schematu. Okres automatycznego wykonywania kopii zapasowej (lub wyłączenie tej funkcji), jak również ścieżki zapisywanych kopii zapasowych i domyślnej lokalizacji odzyskiwanych plików można ustawiać w oknie konfiguracyjnym (Rys. 4.3.1) dostępnym przez Menu główne > Narzędzia > Ustawienia globalne > Kopia zapasowa.

Kopie zapasowe są zapisywane w folderze plików kopii zapasowej – (Rys. 4.3.1, patrz rozdział „Ustawienia globalne”), w postaci tymczasowych plików o nazwie aktualnie otwartego schematu i rozszerzeniu *.os6.tmp. Po prawidłowym zakończeniu pracy programu i prawidłowym zapisie edytowanych schematów wszystkie tymczasowe pliki kopii zapasowych są automatycznie usuwane.

../../_images/rys4.4.png

Rys. 4.3.1 Konfiguracja tworzenia kopii zapasowej


../../_images/rys4.5.png

Rys. 4.3.2 Lista kopii zapasowych nieprawidłowo zamkniętych schematów

W przypadku awaryjnego zakończenia pracy (np. przez błąd systemu, wyłączenie/restart komputera, nieobsłużony wyjątek aplikacji OeS 6 itp.) pliki tymczasowe kopii zapasowych pozwalają na odzyskanie zmian wprowadzonych przez Użytkownika pomiędzy ostatnim ręcznym zapisem schematu, a ostatnio automatycznie wykonanymi kopiami zapasowymi. Podczas otwierania programu OeS 6 zostanie wówczas wyświetlona lista wszystkich dostępnych plików zawierających kopie zapasowe schematów (Rys. 4.3.2). Po zaznaczeniu pliku i wciśnięciu przycisku [OK] zostaje uruchomiona procedura Zapisz jako, pozwalająca na przepisanie kopii zapasowej do pliku o wskazanej przez Użytkownika nazwie i lokalizacji.

Ostrzeżenie

Wciśnięcie przycisku [Anuluj] w oknie Odzyskiwanie niezapisanych plików powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich kopii zapasowych.
Wciśnięcie przycisku [OK] powoduje nieodwracalne usunięcie niezaznaczonych plików tymczasowych. Aby odzyskać kilka kopii zapasowych (jak w sytuacji na Rys. 4.3.2) należy od razu zaznaczyć wszystkie pliki przeznaczone do odzyskania. Spowoduje to uruchamianie procedury Zapisz jako kolejno dla każdego zaznaczonego pliku tymczasowego