5. Wydruk i eksport schematu

Program pozwala na wydruk i eksport schematów do zewnętrznych formatów w celu tworzenia dokumentacji technicznej.

5.1. Wydruk schematu

Procedurę wydruku schematu można uruchomić poprzez Menu główne programu, w zakładce Plik > Drukuj > Drukuj schemat lub Drukuj widoczny obszar.

Szczegółowe parametry wydruku są dostępne w zakładce Drukuj ustawień globalnych programu (patrz rozdział „Ustawienia globalne”) dostępnej z Menu głównego > Narzędzia > Ustawienia globalne > Drukuj. Okno to (Rys. 5.1.1) pozwala na ustalenie rozmiaru marginesów oraz szerokości zakładki na wydruku. Istnieje również możliwość wyłączenia drukowania tła pola graficznego.

../../_images/rys5.1.png

Rys. 5.1.1 Okno definiowania parametrów wydruku

5.2. Eksport schematu

Funkcja Eksportuj do… pozwala na zapis schematu jednokreskowego aktualnie otwartego modelu sieci do formatów PNG (ang. Portable Network Graphics) lub DXF (ang. Data Exchange Format) na potrzeby dalszej obróbki i tworzenia dokumentacji projektowej.

5.2.1. Eksport do pliku graficznego

Procedura eksportu do pliku graficznego (PNG) dostępna jest z Menu głównego programu w zakładce Plik > Eksportuj do > Pliku graficznego. Wyświetlone okno konfiguracyjne (Rys. 5.2.1.1) pozwala na określenie:
 • obszaru podlegającego eksportowi – do wyboru jest cały schemat lub tylko fragment widoczny aktualnie oknie programu,

 • jakości tworzonego pliku – wprowadzono 4 predefiniowane wartości (niska, normalna, wysoka i maksymalna) odpowiedzialne za dobór odpowiednich współczynników kompresji obrazu,

 • ścieżki i nazwy pliku wynikowego.


../../_images/rys5.2.png

Rys. 5.2.1.1 Okno konfiguracji eksportu do pliku graficznego


Informacja

Eksportowany plik będzie zawierał aktualne ustawienia wyglądu pola graficznego, takie jak styl oraz tło (rodzaj siatki). Przed eksportem zaleca się zmianę stylu na Domyślny motyw oraz tła na Czysty, poprzez wykorzystanie odpowiednich opcji dostępnych w menu Widok > Dostosuj wygląd.

5.2.2. Eksport do pliku DXF

Procedura eksportu do pliku DXF dostępna jest z menu Plik > Eksportuj do > Pliku DXF. Wyświetlone okno konfiguracyjne (Rys. 5.2.2.1) pozwala na określenie:
 • typu elementów nieelektrycznych podlegających eksportowi,

 • domyślnego kolorowania elementów,

 • ścieżki i nazwy zapisywanego pliku.


../../_images/rys5.3.png

Rys. 5.2.2.1 Okno konfiguracji eksportu do pliku DXF

5.2.3. Eksport do pliku PDF

Eksport schematu do pliku PDF odbywa się poprzez wybranie z głównego menu schematu Przejdź zakładki Plik > Eksportuj do > Pliku PDF. Wyświetlone okno konfiguracyjne (zakładka „Ogólne”) (Rys. 5.2.3.1) umożliwia:
 • ustalenie ścieżki zapisu pliku,

 • zmianę wielkości eksportowanego schematu,

 • ustawienie jakości eksportu,

 • wybór standardu PDF,

 • ustalenie marginesów wewnętrznych


../../_images/eksportDoPdfOgolne.png

Rys. 5.2.3.1 Okno konfiguracji zakładka „Ogólne” eksportu do pliku PDF

Zakładka „Warstwy” umożliwia wybór warstw (Rozdział 8.1), których elementy mają zostać uwzględnione podczas eksportu do pliku PDF. Wybór warstwy odbywa się pojedynczo, poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza w pierwszej kolumnie.


../../_images/eksportDoPdfWarstwy.png

Rys. 5.2.3.2 Okno konfiguracji zakładka „Warstwy” eksportu do pliku PDF

Zakładka „Tabela rysunkowa” pozwala na wczytanie lub stworzenie i zapis tabeli rysunkowej przy pomocy dedykowanego edytora. Aby wczytać lub zapisać tabelę rysunkową należy wybrać z menu Plik > Otwórz / Zapisz. Stworzona tabela rysunkowa zostaje wygenerowana w prawym dolnym rogu pliku PDF.


../../_images/eksportDoPdfTabelaRys.png

Rys. 5.2.3.3 Okno konfiguracji zakładka „Tabela rysunkowa” eksportu do pliku PDF