2. Okno Główne Programu

Po zakończeniu procedury uruchamiania na ekranie zostaje wyświetlone okno główne programu OeS 6 (Rys. 2.1). Zmian rozmiaru i położenia okna można dokonywać za pomocą standardowych funkcji systemowych (przyciski umieszczone w prawym górnym rogu okna oraz menu wywoływane kombinacją klawiszy [Alt]+[Spacja]).

../../_images/rys2.1.png

Rys. 2.1 Okno główne programu OeS 6 w trybie domyślnym

W oknie głównym aplikacji można wyróżnić następujące obszary funkcjonalne, z których część ma postać dokowanych paneli i może być przez Użytkownika dowolnie przemieszczana wewnątrz okna (Rys. 2.1):
Domyślny układ Okna głównego (Rys. 2.1) nawiązuje do poprzednich generacji programu OeS i dotychczasowych przyzwyczajeń Użytkowników.

Tytuł okna zawiera informację o pełnej ścieżce aktualnie wyświetlanego schematu. Nazwy otwartych schematów wyświetlane są w górnej zakładce obszaru roboczego. Aktywny schemat oznaczony jest czarną kropką, a symbol gwiazdki po nazwie [*] sygnalizuje zmiany w schemacie w stosunku do jego zapisanej ostatnio wersji.

2.2. Pasek stanu

Pasek stanu programu OeS 6 wyświetla szczegółowe informacje na temat:
 • współrzędnych aktualnej pozycji kursora na schemacie; gdy kursor opuści obszar roboczy wyświetlana jest ostatnio zapisana wartość.

 • skali – wyższa wartość liczbowa skali informuje o większym przybliżeniu schematu,

 • aktualnie wybranej warstwy; do tej warstwy będą przypisywane nowo wprowadzone elementy,

 • stanu dostępności schematu – zablokowany lub odblokowany do modyfikacji; obszar ten pełni funkcję przycisku Blokady schematu (patrz opis poniżej)


../../_images/rys2.11.png

Rys. 2.2.1 Pasek stanu

W prawej części Paska stanu znajduje się przycisk Blokady schematu, pozwalający na zmianę możliwości edycji modelu sieci. W stanie normalnym, umożliwiającym modyfikacje schematu, przycisk oznaczony jest opisem „Odblokowany”. Kliknięcie w przycisk powoduje zablokowanie możliwości edycyjnych schematu oraz zmianę opisu przycisku na „Zablokowany” i oznaczenie go kolorem czerwonym.

Blokada schematu wyłącza możliwość zmiany konfiguracji sieci, edycji elementów znajdujących się na schemacie oraz dodawania na schemat nowych elementów. Blokada schematu włączana jest automatycznie po wykonaniu obliczeń (patrz rozdział „Obliczenia”).

2.3. Panel elementów sieciowych

Panel elementów sieciowych umożliwia wybieranie i rozpoczynanie rysowania nowych elementów na schemacie. Znajdują się na nim zarówno elementy elektryczne, mające bezpośrednie odwzorowanie w modelu cyfrowym (elektrycznym) sieci, jak i elementy wizualne, ułatwiające nawigację po schemacie lub pełniące funkcje informacyjne. Szczegółowe opisy przycisków Panelu elementów sieciowych zestawiono w tabeli „Przyciski Panelu elementów sieciowych”.

Informacja

Wyświetlanie panelu elementów można włączyć i wyłączyć za pomocą opcji Widok > Pokaż/ukryj pasek narzędziowy z elementami.

Informacja

Niektóre ikony elementów w Panelu elementów sieciowych posiadają strzałkę w lewym dolnym rogu – oznacza ona grupę zawierającą wiele wariantów danego elementu.
Dostęp do wariantów elementu w grupie odbywa się z menu kontekstowego, wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy odpowiedniej ikony.
Przykładowo, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę transformatora rozwija menu z wyborem rodzaju transformatora – dwuuzwojeniowy lub trójuzwojeniowy.

Przyciski Panelu elementów sieciowych

Ikona

Typ elementu

Realizowana funkcja

tab2.8.1

Szyna zbiorcza

Rysowanie szyny zbiorczej.

tab2.8.2

Sieć zasilająca

Rysowanie sieci zasilającej

tab2.8.3

Linia elektroenergetyczna

Rysowanie linii elektroenergetycznej. Dostępne warianty elementu:

 • kabel,

 • linia napowietrzna,

 • szynoprzewód,

 • linia bezparametrowa

tab2.8.4

Transformator

Rysowanie transformatora. Dostępne warianty elementu:

 • transformator dwuuzwojeniowy,

 • transformator trójuzwojeniowy.

tab2.8.5

Odbiór

Rysowanie odbioru. Dostępne warianty elementu:

 • odbiór statyczny,

 • zgrzewarka

tab2.8.6

Dławik zwarciowy

Rysowanie dławika zwarciowego.

tab2.8.7

Maszyna

Rysowanie maszyny. Dostępne warianty elementu:

 • maszyna asynchroniczna,

 • maszyna synchroniczna.

tab2.8.8

Bateria kondensatorów

Rysowanie baterii kondensatorów

tab2.8.9

Łącznik

Rysowanie łącznika. Dostępne warianty elementu:

 • łącznik,

 • odłącznik,

 • rozłącznik,

 • wyłącznik,

 • bezpiecznik,

 • rozłącznik bezpiecznikowy,

 • uziemnik,

 • mostek,

 • reklozer,

 • samoczynne załączenie rezerwy,

 • łącznik z przekładnikiem prądowym,

 • stycznik.

tab2.8.10

Ekwiwalent

Rysowanie ekwiwalentu obciążenia.

tab2.8.11

Etykieta statyczna

Rysowanie etykiety statycznej.

tab2.8.12

Kontener

Rysowanie kontenera

tab2.8.13

Flaga

Rysowanie flagi.

tab2.8.14

Prosument

Rysowanie źródła prosumenckiego. Dostępne warianty elementu:

 • farma wiatrowa,

 • ogniwo fotowoltaiczne,

 • zasobnik.

tab2.8.15

Pomiar

Rysowanie elementu informującego o pomiarze.

tab2.8.16

Przekładnik napięciowy

Rysowanie przekładnika napięciowego.

tab2.8.17

Uziemnik

Rysowanie uziemnika

2.4. Panel wyszukiwarki

Panel wyszukiwarki (Znajdź) pozwala na przeszukiwanie pól tekstowych poszczególnych rodzajów elementów elektrycznych, wizualnych lub kontenerów w poszukiwaniu słowa kluczowego wpisywanego w górnej części okna (w polu tekstowym przed ikoną lupy - Rys. 2.4.1). Po wykonaniu wyszukiwania dolna tabela wyświetla elementy odpowiadające zdefiniowanym kryteriom.

../../_images/rys2.12.png

Rys. 2.4.1 Panel wyszukiwarki


Informacja

Tabela wyszukiwania, jak wiele innych w programie, pozwala na wyśrodkowanie widoku obszaru roboczego na wybranym (wyszukanym) elemencie. Aby „skoczyć” do wybranego elementu należy zaznaczyć odpowiednią pozycję z tabeli lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć środkowym przyciskiem myszy lub dwukrotnie prawym przyciskiem myszy.

2.5. Panel Menadżera plików

Menadżer plików pozwala na szybki dostęp do schematów zapisanych w obrębie wspólnego drzewa katalogów. Aby zdefiniować główny folder roboczy (np. systemowy katalog Moje dokumenty, zewnętrzny dysk szyfrowany lub inny udział sieciowy), należy skorzystać z przycisku wyb_folder_roboczy [Wybierz folder roboczy], dostępnego w górnej części okna Menadżera plików, a następnie wskazać odpowiednią lokalizację. Pozwala to na wyświetlenie w oknie Menadżera plików wszystkich podkatalogów oraz plików schematów znajdujących się w tej lokalizacji, umożliwia również uruchamianie stąd schematów poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pozycję z plikiem OeS.

../../_images/rys2.13.png

Rys. 2.5.1 Panel Menadżera plików

Informacja

Menadżer plików jest szczególnie przydatny przy pracy nad siecią podzieloną przy użyciu mechanizmu ekwiwalentów sieciowych na wiele schematów (podsieci)