14. Analiza zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym

Analiza zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym pozwala na określenie stopnia ochrony poprzez analizę czasu potrzebnego do wyłączenia zwarcia. W ramach obliczeń prowadzone jest również wyznaczenie maksymalnej długości kabla zasilającego badany punkt, pozwalającej na spełnienie wymagań ochrony przeciwporażeniowej.

Analiza przeprowadzana jest wyłącznie dla sieci niskiego napięcia z poprawnie zdefiniowanym rodzajem sieci, definiowanym w zakładce „Niesymetryczne” transformatorów, generatorów i sieci zasilających. Dostępne rodzaje sieci niskiego napięcia to:
 • TN,

 • TT,

 • IT,

a wybór sieci determinuje rodzaj zwarcia, które jest kryterium do sprawdzenia szybkości reakcji zabezpieczeń.

Aby wykonać analizę zagrożenia prądem elektrycznym należy wybrać odpowiednią pozycję z menu Obliczenia > Analiza zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. W nowym oknie należy określić węzeł, dla którego prowadzone będą obliczenia.

Dla analizowanego węzła wykonywane są obliczenia czasu reakcji zabezpieczeń w odpowiedzi na prąd:
 • prąd jednofazowy z przewodem neutralnym – dla sieci TN,

 • prąd dwufazowy z ziemią – dla sieci TT,

 • XXX jeszcze nie zaimplementowane XXX – dla sieci IT.

Tabela wyników obliczeń zawiera wszystkie zabezpieczenia zdefiniowane w sieci niskiego napięcia, połączonej z wybranym miejscem zwarcia. W górnej części okna widoczna jest impedancja pętli zwarcia a w tabeli poniżej, dla każdego z analizowanych zabezpieczeń, przedstawiono następujące wyniki:
 • napięcie nominalne sieci, dla której wykonywane są obliczenia,

 • prąd zwarciowy (zależny od rodzaju sieci niskiego napięcia), przepływający przez zabezpieczenie,

 • czas reakcji zabezpieczenia,

 • skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, przy założeniu wymaganego czasu na poziomie 0,2, 0,4 i 5 sekund,

 • nazwa najbliższej linii zasilającej (jeśli taka istnieje) węzła wybranego do analizy,

 • maksymalna długość najbliższej linii zasilającej, pozwalające na zadziałanie zabezpieczenia w czasie 0,2, 0,4 i 5 sekund,

 • impedancja pętli zwarcia dla wybranego punktu przy zwiększeniu długości najbliższego odcinka linii zasilającej do wartości, pozwalającej na uzyskanie czasów wyłączenia zwarcia na poziomie 0,2, 0,4 i 5 sekund.

Ostrzeżenie

Jeśli czas reakcji zabezpieczeń jest wyższy od wartości 0,2, 0,4 lub 5 sekund nie ma możliwości wyznaczenia zwiększonej długości linii, pozwalającej na osiągnięcie tych czasów. Brak tych wyników występuje również w przypadku gdy analizowany punkt nie jest bezpośrednio zasilany linią elektroenergetyczną.