10. Narzędzia dodatkowe

10.1. Ustawienia globalne

Ustawienia globalne pozwalają na definiowanie:
Okno Ustawienia globalne jest dostępne z menu Narzędzia > Ustawienia globalne. Zawiera ono zakładki: Kopia zapasowa, Baza danych, Drukuj, Widok i Pozostałe. Poniżej opisano wyłącznie te zakładki, w których działanie poszczególnych funkcjonalności nie wynika z informacji przedstawionych w innych rozdziałach niniejszej instrukcji

Zakładka Baza danych pozwala na wybranie lokalizacji plików baz danych elementów elektrycznych (patrz rozdział „Baza danych elementów elektrycznych”) oraz zabezpieczeń (patrz rozdział „Zabezpieczenia”). Domyślnie pliki baz danych są kopiowane do lokalnego katalogu Użytkownika, definiowanego przez zmienne środowiskowe systemu operacyjnego.

W zakładce Widok możliwa jest zmiana:
 • widoczności „celownika” – funkcja zalecana do sprawdzenia rozmieszczania elementów na obszarze roboczym przed uruchomieniem automatycznego wykrywania rozdzielnic w kontenerach. (Rys. 10.1.1, patrz rozdział „Wykrywanie struktury rozdzielnic”),

 • kierunku obrotu rolki myszy w celu powiększania i pomniejszania obszaru roboczego,

 • wyglądu Menu głównego – zmienia wygląd panelu górnego ze wstążki na klasyczne menu z paskiem skrótów (Rys. 2.1.1), jest to funkcja zalecana przy pracy na ekranach o niskich rozdzielczościach


../../_images/rys10.1.png

Rys. 10.1.1 Kursor w trybie celownika

Zakładka Pozostałe umożliwia zmianę działania następujących funkcjonalności:

10.2. Globalne rozsyłanie napięcia nominalnego

Procedura globalnego rozsyłania napięcia nominalnego pozwala na zbiorowe uzupełnienie napięć nominalnych w połączonych ze sobą galwaniczne elementach sieci. Funkcjonalność tę wywołuje się z menu Narzędzia > Globalne rozsyłanie napięcia nominalnego (patrz rozdział „Menu - narzędzia”). Okno dialogowe zawiera zestawienie wszystkich elementów elektrycznych występujących na schemacie, pogrupowanych w zakładkach ze względu na typ. Po wybraniu elementu, z którego napięcie nominalne ma zostać rozesłane i kliknięciu przycisku [Roześlij] procedura wpisuje odpowiednie napięcia nominalne do pozostałych elementów.

W celu prawidłowego działania procedury globalnego rozsyłania napięcia nominalnego kluczowe jest odpowiednie zdefiniowane zakresów napięć nominalnych Un (poziomów napięciowych) oraz odpowiadających im zakresów wartości napięć znamionowych urządzeń Ur (elementów), patrz rozdział „Konfiguracja poziomów nominalnych napięcia” Procedura, rozsyłając napięcia uwzględnia bowiem napięcia znamionowe elementów i znamionowe przekładnie transformatorów.

Po imporcie schematów w formatach *.os4 i *.os5 najwłaściwsze jest wpisanie brakujących napięć we wszystkich elementach typu Sieć zasilająca oraz Generator synchroniczny pracujący na wyspę, a następnie rozesłanie napięć od tych elementów po całej sieci. Pozwala to na wstępną weryfikację poprawności modelu (szczególnie przekładni transformatorów) i najszybsze uzupełnienie brakujących napięć we wszystkich elementach sieciowych.

../../_images/rys10.2.png

Rys. 10.2.1 Globalne rozsyłanie napięcia nominalnego

10.3. Porównywanie schematów

Funkcjonalność porównywania schematów pozwala na wykrycie i prezentację różnic między dwiema różnymi wersjami danego schematu. Okno dialogowe porównywarki wywołuje się z menu Narzędzia > Porównaj schematy. Możliwy jest wówczas wybór lokalizacji plików schematów przeznaczonych do porównania, określonych jako schemat bazowy i schemat nowy (Rys. 10.3.1). Kliknięcie przycisku [Przeglądaj] otwiera systemowe okno wyboru pliku.

../../_images/rys10.3.png

Rys. 10.3.1 Wybór schematów do porównania

Procedura porównywania wykrywa zmiany w nowym schemacie względem schematu bazowego. Po wybraniu ścieżki schematów do porównania i kliknięciu przycisku [OK] otwiera się okno Porównywarka schematów z podzielonym obszarem roboczym, służące do przeglądania schematów (Rys. 10.3.2). W celu łatwiejszej identyfikacji różnic możliwe jest kolorowanie schematu ze względu na wykrycie:
 • dodanego elementu – domyślnie kolor zielony,

 • zmienionego elementu – domyślnie kolor niebieski:

  • zmiany graficzne,

  • zmiany topologiczne,

  • zmiany parametrów,

 • usuniętego elementu – domyślnie kolor czerwony.


Informacja

Przeglądanie wczytanych schematów odbywa się synchronicznie na obu częściach podzielonego obszaru roboczego – przesuwanie widoku oraz zmiana przybliżenia w jednej części powoduje taką samą akcję w drugim schemacie.

../../_images/rys10.4.png

Rys. 10.3.2 Porównywarka schematów

Zakładka Raport okna Porównywarka plików zawiera tabelaryczne zestawienie wszystkich wykrytych na schemacie zmian, pogrupowanych w zakładkach podrzędnych – odpowiadających poszczególnym rodzajom zmian. W dolnej części zakładki Raport znajduje się przycisk [Eksport do pliku CSV], umożliwiający zapis raportu wykrytych zmian do pliku CSV o określonym kodowaniu i separatorach. Plik ten może być analizowany lub archiwizowany w zewnętrznych narzędziach.

Informacja

Eksport do pliku CSV dostępny jest dla wielu zestawień tabelarycznych występujących w programie OeS 6. Sposób obsługi eksportu i definiowania formatu pliku CSV (Comma Separated Values) jest wówczas identyczny.

../../_images/rys10.5.png

Rys. 10.3.3 Eksport do pliku CSV

10.4. Wyszukiwanie niepołączonych elementów

Mechanizm tej funkcjonalności pozwala znaleźć na schemacie elementy, które znajdują się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie (do 30 px lub 6 skoków siatki), a mimo to nie są ze sobą elektrycznie połączone – miejsca takie interpretowane są jako potencjalny błąd w rysowaniu, ponieważ mogą być mylące dla Użytkownika.

Funkcjonalność wyszukiwania braku połączenia galwanicznego między występującymi na schemacie elementami elektrycznymi dostępna jest z menu Narzędzia > Znajdź niepołączone elementy. Po uruchomieniu polecenia wyświetlone zostaje okno dialogowe z listą elementów wytypowanych jako niepołączone (Rys. 10.4.1). Zaznaczenie elementu listy powoduje wyśrodkowanie schematu na tym elemencie w celu weryfikacji połączenia.

../../_images/rys10.6.png

Rys. 10.4.1 Wyszukiwarka niepołączonych elementów